گزارش خدمات ارائه شده پیام‌آوران همیاری چترا

مجموع آمار سال‌های گذشته

خلاصه گزارش عملکرد موسسه چترا

0 +
تعداد کل افراد پذیرش شده

0 +
مقدار نفر/روز خدمات ارائه شده

0 +
تعداد کلاس‌های برگزار شده

0 +
تعداد مشاوره‌های انجام شده

0 +
تعداد افراد +HIV شناسایی شده

0 +
تعداد ارجاعات